บทความวิชาการ "การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน"

โพสต์9 ส.ค. 2561 08:05โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ

บทคัดย่อ
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนและสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนต่อการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน 
            
            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้กระบวนการทำงานที่เป็นวงจรแบบขดลวด PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1991) ซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning)  2) การปฏิบัติการ (Acting)  3) การสังเกตการณ์ (Observation) และ 4) การสะท้อนผล (Reflecting) ดำเนินการเป็น 2 วงจร กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา วงจรที่ 1 คือ 1) ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 3) การดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียนตามเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน และ 4) การนิเทศภายใน และกลยุทธ์ในการพัฒนาในวงจรที่ 2 ดังนี้1) ให้ทบทวนความรู้จากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 2) ให้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล การแปล ความหมาย สรุปผลและการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน และ 3) นำรายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับ เดิม มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) แบบสอบถามความ พึงพอใจและแบบสังเกตการณ์นิเทศภายใน และ 5) แบบประเมินเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนและแบบ ประเมินรายงานวิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่น .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยและทำวิจัย ในชั้นเรียนได้คนละ 1 เรื่อง รวมทั้งหมด 50 เรื่อง โดยผลการประเมินเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนโดยภาพ รวมอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง และรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74  2) ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้นโดยใช้การ ทดสอบค่าที(t-test) ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 3) มีความพึงพอใจ ต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.66, S.D. = 0.81)

Include gadget (iframe)


Ċ
สพม.30 จ.ชัยภูมิ,
9 ส.ค. 2561 08:05
Ċ
สพม.30 จ.ชัยภูมิ,
9 ส.ค. 2561 08:05
Comments