แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามแนว PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ท 31102) เล่มที่ 1 วิเคราะห์เจาข่าว โดย นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

โพสต์4 มิ.ย. 2561 19:35โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ
คำนำ
        ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถทำความเข้าใจกับสิ่งที่อ่านและคิดวิะคราะห์และเขียนอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ นำความรู้ไปใช้ในการเชิญสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งด้านการศึกษาการประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนให้เกิดความงอกงามทางสติปัญยา โดยสะสมความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการอ่าน เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561
        แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามแนว PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อสาร วิชาภาษษไทยพื้นฐาน (ท 31102) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้นัเรียนที่มีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราห์และเขียนสะท้อนสมรรถนะทั้ง 3 ด้านของการอ่านตามแนว PISA คือ  1. สมรรถนะเข้าถึงและค้นคืนสาระ 2.สมรรถนะบูรณาการและตีความ 3.สมรรถนะสะท้อนและประเมิน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้
            เล่มที่ 1 วิเคราะห์เจาะข่าว
            เล่มที่ 2 เรื่องราวนิทาน
            เล่มที่ 3 เรื่องน่าอ่านสารคดี
            เล่มที่ 4 บทความดีมีสาระ
            เล่มที่ 5 เห็นคุณค่าในบทร้อยกรอง
        แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามแนว PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท31102) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนี้ ได้ผ่านการทดลองใช้และพบว่าเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ ผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและผู้ที่สนใจต่อไป

                                                                                                            นายเทพบดินทร์  ปานอีเม้ง