ผลงานทางวิชาการ


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเอกอาเซียนศึกษา (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

โพสต์17 พ.ย. 2558 01:06โดยGlittawit Siripongpisut

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเอกอาเซียนศึกษา (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
โดย นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุ ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

โพสต์24 พ.ค. 2558 20:10โดยadmin sesao30

แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช โดยนางมลรัฐ  ขามจัตุรัส ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ดังไฟล์แนบ

1-2 of 2