โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์ 044-816976 ต่อ หมายเลขภายใน ดังนี้

กลุ่มอำนวยการ                              หมายเลข 101
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             หมายเลข 104
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    หมายเลข 111-112
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ                        หมายเลข 114-115
กลุ่มนโยบายและแผน                      หมายเลข 107
กลุ่มบริหารงานบุคคล                      หมายเลข 103  (เบอร์ตรงกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 044-816878)
หน่วยตรวจสอบภายใน                     หมายเลข 105
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                หมายเลข 108 
นิติกร                                           หมายเลข 117
งานทะเบียนประวัติ/เครื่องราชย์          หมายเลข 110


Comments