กิจกรรมล่าสุดของไซต์

25 พ.ค. 2560 21:27 Glittawit Siripongpisut แนบ 4_คู่มือถอนการติดตั้ง (Uninstall) Windows8-10.pdf กับ คู่มือการใช้งานเครื่อง Smart card สำหรับสถานศึกษา
25 พ.ค. 2560 21:26 Glittawit Siripongpisut แนบ 3_คู่มือถอนการติดตั้ง (Uninstall) Windows 7.pdf กับ คู่มือการใช้งานเครื่อง Smart card สำหรับสถานศึกษา
25 พ.ค. 2560 21:26 Glittawit Siripongpisut แนบ 2_คู่มือการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์การอ่านบัตร (Smartcard Reader).pdf กับ คู่มือการใช้งานเครื่อง Smart card สำหรับสถานศึกษา
25 พ.ค. 2560 21:26 Glittawit Siripongpisut แนบ 1_คู่มือการติดตั้งระบบควบคุมข้อมูลอุปกรณ์การอ่านบัตร (Stock Smartcard Reader System).pdf กับ คู่มือการใช้งานเครื่อง Smart card สำหรับสถานศึกษา
25 พ.ค. 2560 21:26 Glittawit Siripongpisut สร้าง คู่มือการใช้งานเครื่อง Smart card สำหรับสถานศึกษา
25 พ.ค. 2560 20:27 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
25 พ.ค. 2560 20:27 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
25 พ.ค. 2560 20:27 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
25 พ.ค. 2560 20:27 Wirasinee Thuleechan สร้าง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
25 พ.ค. 2560 03:12 Piyawan Klaikaew แนบ โอนเงินค่าใช้จ่ายการเดินทาง 25 พฤษภาคม2560.pdf กับ โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 25พฤษภาคม2560
25 พ.ค. 2560 03:12 Piyawan Klaikaew สร้าง โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 25พฤษภาคม2560
24 พ.ค. 2560 00:15 Wirasinee Thuleechan แนบ แผ่นประชาสัมพันธ์60.ppt กับ ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560 00:13 Wirasinee Thuleechan แนบ แผ่นข้อความประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 15.docx กับ ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560 00:11 Wirasinee Thuleechan แนบ หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียน60.doc กับ ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560 00:10 Wirasinee Thuleechan แนบ คู่มือโครงงานคุณธรรมจริยธรรมปี2560.docx กับ ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560 00:10 Wirasinee Thuleechan สร้าง ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
23 พ.ค. 2560 20:20 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ ผอ.สพม.30 เข้าร่วมชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
23 พ.ค. 2560 20:20 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ ผอ.สพม.30 เข้าร่วมชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
23 พ.ค. 2560 20:20 Wirasinee Thuleechan แนบ 1.jpg กับ ผอ.สพม.30 เข้าร่วมชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
23 พ.ค. 2560 20:20 Wirasinee Thuleechan สร้าง ผอ.สพม.30 เข้าร่วมชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
19 พ.ค. 2560 02:10 Wirasinee Thuleechan แนบ 11-5-2017-ECE.pdf กับ การประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
19 พ.ค. 2560 02:10 Wirasinee Thuleechan สร้าง การประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
16 พ.ค. 2560 20:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 4.jpg กับ ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
16 พ.ค. 2560 20:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 3.jpg กับ ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
16 พ.ค. 2560 20:46 Wirasinee Thuleechan แนบ 2.jpg กับ ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก