กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 มี.ค. 2562 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ ประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ฉบับเต็ม).pdf กับ ประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2562
18 มี.ค. 2562 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2562
18 มี.ค. 2562 02:37 กลุ่มการเงินฯ สพม.30 แนบ รายงานการเงินประจำเดือน.pdf กับ รายงานการเงินประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
14 มี.ค. 2562 01:34 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 102.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
14 มี.ค. 2562 01:34 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
13 มี.ค. 2562 02:09 กลุ่มการเงินฯ สพม.30 สร้าง รายงานการเงินประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
11 มี.ค. 2562 23:11 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 100.3.pdf กับ ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
11 มี.ค. 2562 23:11 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
11 มี.ค. 2562 23:09 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 100.2.pdf กับ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเร่งรัดเสนอหนังสือสัญญาจ้างที่ต้องเสนอขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตร 178 วรรคสอง ของรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
11 มี.ค. 2562 23:09 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเร่งรัดเสนอหนังสือสัญญาจ้างที่ต้องเสนอขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตร 178 วรรคสอง ของรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
11 มี.ค. 2562 23:05 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 100.1.pdf กับ แจ้งย้ายจากสถานที่ทำการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
11 มี.ค. 2562 23:05 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง แจ้งย้ายจากสถานที่ทำการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
11 มี.ค. 2562 23:03 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แก้ไข แจ้งย้ายสถานที่ทำการของสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
11 มี.ค. 2562 23:01 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 100.pdf กับ แจ้งย้ายสถานที่ทำการของสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสถาน
11 มี.ค. 2562 23:01 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง แจ้งย้ายสถานที่ทำการของสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสถาน
11 มี.ค. 2562 20:29 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 99.3.pdf กับ ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้นำนันทนาการ
11 มี.ค. 2562 20:29 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้นำนันทนาการ
11 มี.ค. 2562 20:17 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 99.2.pdf กับ ขอเชิญหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้ารับการอบรมขั้นสูง
11 มี.ค. 2562 20:17 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ขอเชิญหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้ารับการอบรมขั้นสูง
11 มี.ค. 2562 20:08 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 99.1.pdf กับ ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
11 มี.ค. 2562 20:08 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
11 มี.ค. 2562 20:06 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 99.pdf กับ ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม
11 มี.ค. 2562 20:06 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม
11 มี.ค. 2562 01:30 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 แนบ 89.pdf กับ ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระ ฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
11 มี.ค. 2562 01:30 กลุ่มอำนวยการ สพม.30 สร้าง ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระ ฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

เก่ากว่า | ใหม่กว่า