นายศราวุธ  สังหาราโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลนายสุชาติ  รักษาชมน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
.


นายธรรมนูญ  วิชาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคมนายถวิล  มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์


นายวีระศักดิ์  พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย


นายภัทราวุธ  สิมช้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยานายกษิดิศ  ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว


นายทรงวุฒิ  ขวาไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา


นายสุทัศน์  ตนทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมนายสิทธิพร  บำเพ็ยเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรัสวิทยาคารนายประยูร  มังกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม


นายลำจวน  ดิษขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร


นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมินายนพดล  กาญจนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา


นายประยุทธ์  วรรณประเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยาว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์  แต่งผิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา


นายชัยรัตน์  เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา


นายศักดา  ชัยภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยานางปนัดดา  ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

นายสมชาย  คำพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
นายปิยะพล  เถื่อนพาชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม


นายวงเดือน  สารวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยานางจิตตานันท์  ภูมิชัยธีรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์นายธีรสิทธิ์  สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทยนายประวิทย์  พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

นายกีฬาชัย  รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยานายปรีชา  เคมชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย ชัยภูมิ


นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนนายวานิส  เพียนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา


นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดด
วังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก


นายธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม


นายสุวนิชย์  ณิชย์คำหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุ
หนองสามหมื่น

-
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร
รัชมังคลาภิเษก


นายบรรจบ  ศิริวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยาว่าที่ ร.ต.ชุมพร  วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมนายอมร  ชัยวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา