นายศราวุธ  สังหาราโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล


นายสุชาติ  รักษาชมน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
.

นายธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม


นายถวิล  มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์


นายวีระศักดิ์  พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย


นายภัทราวุธ  สิมช้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยา


นางศิริวรรณ  อาจศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว


นายทรงวุฒิ  ขวาไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา


นายสุทัศน์  ตนทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

นายพุฒิพงศ์  แสงฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรัสวิทยาคาร


นายประยูร  มังกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

นายสิทธิพร  บำเพ็ญเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ


นายนพดล  กาญจนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา


นายประยุทธ์  วรรณประเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา


ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์  แต่งผิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา


นายชัยรัตน์  เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา


นายศักดา  ชัยภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา


นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

นายสมชาย  คำพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา


นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม


นายวงเดือน  สารวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา


นางจิตตานันท์  ภูมิชัยธีรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์


นายธีรสิทธิ์  สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทย


นายประวิทย์  พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
นายกีฬาชัย  รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา


นายปรีชา  เคมชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย ชัยภูมิ

นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน


นายวานิส  เพียนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา


นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดด
วังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ว่าที่ ร.ต.เดชานุภาพ  จิวาลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม


นายสุวนิชย์  ณิชย์คำหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุ
หนองสามหมื่น

นายปิยะพล  เถื่อนพาชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา


นายลำจวน  ดิษขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร
รัชมังคลาภิเษก

นายบรรจบ  ศิริวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา


ว่าที่ ร.ต.ชุมพร  วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม


นายอมร  ชัยวิเชีัยร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา