โรงเรียนในสังกัด

            โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีสถานศึกษาในสังกัด 37 โรงเรียน  ได้แก่
 1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
 4. โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
 5. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
 6. โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยชัยภูมิ
 7. โรงเรียนภูพระวิทยาคม
 8. โรงเรียนชีลองวิทยา
 9. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
 10. โรงเรียนคอนสวรรค์
 11. โรงเรียนสามหมอวิทยา
 12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาลัย
 13. โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
 14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
 15. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 16. โรงเรียนคูเมืองวิทยา
 17. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
 18. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
 19. โรงเรียนภูเขียว
 20. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
 21. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
 22. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
 23. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
 24. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
 25. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
 26. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
 27. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ
 28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
 29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
 30. โรงเรียนละหนานเจริญวิทยา
 31. โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
 32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
 33. โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 34. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
 35. โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
 36. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
 37. โรงเรียนนายางากลักพิทยาคม