อบรมหลักสูตร“ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GPระยะที่ 3

โพสต์2 ต.ค. 2558 03:25โดยAraya Prayoonhan   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2558 03:27 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมหลักสูตร “ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e – GP ระยะที่ 3 ให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน แยกเป็น 2 รุ่น จำนวนกว่า 80 คน  ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2558 ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยมี นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรม นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้การใช้งานระบบ e – GP ระยะที่ 3 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – Market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ยังได้จัดทำคู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding: e – bidding) สำหรับแจกผู้ปฏิบัติงานพัสดุที่เข้าอบรมเพื่อใช้เป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการและไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่ให้ความรู้จากสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ คุณพิมพ์สิริ  เดชสูงเนิน และคุณสมใจ  หลาวทอง นักวิชาการคลังชำนาญการ ภาพ/ข่าว...อารยา

Comments