สพม.30 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

โพสต์16 พ.ย. 2560 01:11โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 18:08 ]

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.30 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) พร้อมนี้ บุคลากร สพม. 30 ได้ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity&Transparency Assessmet : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ กรอบแนวคิดการประเมินของ ITA มีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ (1) ประเมินความโปร่งใส (Transparency) (2) ประเมินความรับผิดชอบ (Accountability) (3) ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) (4) ประเมินวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) และ (5) ประเมินคุณธรรมการทำงาน (Work Integrity)รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments