สพม.30 ประชุมติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

โพสต์4 เม.ย. 2561 04:49โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพม. 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้การต้อนรับกรรมการบริหารโครงการ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และวิทยากรพี่เลี้ยง  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายศรัทธา เหมือนถนอม และนางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) ในการติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และให้ขวัญและกำลังใจผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระหว่างฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  

    ในการนี้ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้รับมอบเกียรติคุณบัตร เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 13/2561 หน่วยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments