สพม.30 ดำเนินการอบรม “เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

โพสต์27 พ.ค. 2558 21:04โดยkridtamate Jamsawang

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดำเนินการอบรม “เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  การประเมินมีส่วนสำคัญในการเรียนรู้ทุกเวลาในห้องเรียน การประเมินเกิดขึ้นเสมอ เพราะครูต้องตั้งคำถามกระตุ้นผู้เรียนให้แสดงความคิดความสามารถ การตั้งคำถามที่ดีเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่ผู้สอนในปัจจุบันควรได้รับการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเสริมสร้างกระบวนกระบวนการคิด นำไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหา การตั้งคำถามที่ดีต้องเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และทรงพลัง (Power Questions) ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนคำถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและเกิดคำถามในการเรียนต่อไป การจัดอบรมครั้งนี้ มีข้าราชการครูจากโรงเรียนในสังกัดเข้าอบรม จำนวน 120 คน ได้แก่ หัวหน้าวิชาการ ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และครูเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการอบรม มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ อ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ


Comments