สพม.30 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูบรรจุใหม่สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558

โพสต์4 มิ.ย. 2558 20:48โดยkridtamate Jamsawang   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2558 23:48 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูบรรจุใหม่สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อวันที่ มิถุนายน 2558 ณ ห้องจามจุรี  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครู ระเบียบกฎหมาย บทบาทภารกิจ หน้าที่แนวปฏิบัติ สิทธิผลประโยชน์ ค่าตอบแทน สวัสดิการที่จะได้รับ ซึ่งครูบรรจุใหม่จะต้องรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูบรรจุใหม่สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ คือครูบรรจุใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2558 จำนวน 69 ราย กำหนดการพัฒนา จำนวน วัน  ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558
Comments