สพม.30 ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

โพสต์29 มี.ค. 2561 21:53โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวขี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสารภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีนายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ดังนี้

    1. เพื่อสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสารภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

    2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัด

    3. เพื่อให้ครูเข้าใจลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีลงมือกระทำและสร้างกระบวนการคิด (Active Learning)

   ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ฝ่ายวิชาการ,ครูผู้สอนคณิตศาสตร์, ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนเทคโนโลยี จำนวน 148 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments