สพม.30(ชัยภูมิ) อบรม ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน “ป้องกันการทุจริต”

โพสต์17 ก.ย. 2558 03:32โดยAraya Prayoonhan

+++วันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประธานพิธีเปิดการอบรม โดยนายสุภี  หิรัญคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศน์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน และเสริมสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต และได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ปี 2556 มีโรงเรียนต้นแบบสุจริต จำนวน 225 โรงเรียน และปี 2557 ได้ขยายโรงเรียนเครือข่าย 10% ทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีปฏิญญาการขับเคลื่อน ดังนี้ 1.เราจะป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ 2.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 3.เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนละชุมชนให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายของการอบรมคือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 40 คน จาก 5 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบและแกนนำโรงเรียนสุจริต ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ให้ความรู้จาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ...   

       Comments