สพม.30(ชัยภูมิ) ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์8 ต.ค. 2558 04:39โดยAraya Prayoonhan   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2558 04:40 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้มอบหมายให้ นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีวาระเพื่อเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้วิธีการตามกฎกระทรวง ข้อ 5 (3) ประกอบกับหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ข้อ 10 และข้อ 13.3(1)(2)  โดย นายเถลิงศักดิ์  ศรีดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ชุดปัจจุบัน คณะกรรมการฯประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1)นายบุญเหลือ หวะสุวรรณ 2)นายสำเริงพลธรรม 3)นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต 4)นายบุญช่วย กิตติวิชญกุล 5)นายอมร      ชัยวิเชียร 6)นายประกิต ประยูรพรหม 7)พันโท ทอม ถนอมชาติ 8)นายบุญพันธ์ สุภรัมย์ 9)นายสงบ สุขนาแซง 10)นายสุวิทย์ ยืนชีวิต 11)นายวิเชียร กลิ่นมาลัย 12)นายถวิล มนตรี 13)นายสุพจน์ วรรณปักษ์  ในเวลาต่อมา นายเถลิงศักดิ์  ศรีดี ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดำเนินการประชุมต่อ เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคำขอเสนอเพื่อพิจารณา เห็นชอบและประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ชุดปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน...ภาพ/ข่าว...อารยา


 Comments