สพม.30(ชัยภูมิ) พัฒนาเสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนในฝัน

โพสต์25 ส.ค. 2558 01:57โดยAraya Prayoonhan

+++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558  ณ  หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมี นายกีฬาชัย  รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผอ. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้กล่าวรายงานโครงการฯซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ระบบงานฐานข้อมูลโรงเรียนในฝัน อีกทั้งให้ครูผู้สอนใช้สื่อ นวัตกรรม ICT ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น พร้อมด้วยพัฒนาครู ICT ให้มีความรู้ ความสามารถและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องและเหมาะสม  ในการจัดโครงการฯในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วย Google App for Education ให้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานวิชาการ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 13 โรงเรียนๆละ 10 คน โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  2. กิจกรรมประกวดสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อคัดเลือกคัดเลือกนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ประเภทผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกการมีผลการปฏิบัติที่ดี ส่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเผยแพร่ต่อไป...Comments