สพม.30(ชัยภูมิ) พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

โพสต์25 ส.ค. 2558 03:55โดยAraya Prayoonhan

+++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้สมารถสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป C-E-F-R หรือ The Common European Framework of Reference for Languages เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ สพม.30(ชัยภูมิ)จึงกำหนดจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับความรู้ความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นในลำดับต่อไป ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16- 22และ23 สิงหาคม 2558 ณ  ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสวาท  ฦๅชา รอง ผอ.สพม.30 เป็นประธานพิธีเปิดและปิดการประชุมพัฒนาฯในครั้งนี้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับ A ทุกคน จำนวน 136 คน...

Comments