สพม.30(ชัยภูมิ) พัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ

โพสต์18 ก.ค. 2558 01:17โดยAraya Prayoonhan

+++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรที่เน้นอาเซียน จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติขึ้น ในระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558  ณ  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและพัฒนาฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้แก่เขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมในการอบรมและพัฒนาฯครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติการจัดทำกิจกรรม และจัดประกวดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง ASEAN Curriculum Sourcebook ตลอดจนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษาที่สอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook  สู่การปฏิบัติ หรือสอดแทรกสาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนได้และสามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนหรือส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมและพัฒนาฯครั้งนี้โดย ดร.ศิริวรรณ  อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว มีผู้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาฯประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา และครูผู้รับผิดชอบอาเซียนของโรงเรียน 

Comments