สพม.30 (ชัยภูมิ) ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สร้างนักเรียนเป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข”

โพสต์1 ก.ค. 2561 19:27โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ
     ตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู  ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”  
     เป็นการน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ตามที่ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้มีการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยมุ่งเน้น “สร้างนักเรียนดี...ให้บ้านเมือง”  “สร้างครูดี...ให้นักเรียน”  “สร้างผู้บริหารดี...ให้โรงเรียน” “สร้างโรงเรียนดี...ให้ชุมชน” และที่สำคัญเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน รับสั่งว่า  “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
 


     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ดร. อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม” (โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)  เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผ่านรูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งทุกคนต้องการลด ละ เลิก และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เพิ่มขึ้น       จึงได้มอบให้ นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.30 และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ประสานวิทยากรจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ใช้วิธีการ “โครงงานคุณธรรม (Moral Project)” โดย ผอ.เพ็ญรพี กลับกูล  ผอ.โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม.41 (กำแพงเพชร-พิจิตร) พร้อมด้วย นายภิชาฎ พงษ์ภู่ รอง ผอ.โรงเรียน และนายวรพจน์ ตระการศิริ  ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้บริหาร-ครู ในสังกัด สพม.30 รวม 185 คน  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  >>อบรมวันที่1<< และ >>อบรมวันที่2<<
Comments