สพม.30 (ชัยภูมิ) จัดการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)

โพสต์28 ก.ย. 2558 03:56โดยAraya Prayoonhan   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2558 03:59 ]

+++วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุม99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเป็นกลุ่มบุคลากรหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ    คัดเลือกและมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ระดับจังหวัดชัยภูมิ สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน กระตุ้นและส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาวิชาชีพครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เห็นความงาม เห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) โดย นายสุภี  หิรัญคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ศิริ  แคนสา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้บริหารโครงการและดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมฯในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี จำนวน 111 คน...
Comments