สพม.30 จัดประชุม การจัดสอบ Pre O – NET

โพสต์15 ธ.ค. 2560 00:06โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมการจัดสอบ Pre O – NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ และคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ ที่หลากหลายของการสอบ O – NET และเพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O – NET ปีการศึกษา 2560 รวมถึงเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน มีข้อมูลสารสนเทศจากการสอบ Pre O – NET สำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนที่พบ ในระดับโรงเรียน ห้องเรียน และรายบุคคล ก่อนการสอบ O – NET ปีการศึกษา 2560 โดยมีครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 คน เข้าร่วมการประชุม
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments