สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

โพสต์9 พ.ค. 2561 02:21โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะแนวใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. (ว 20/2560, ว 21/2560, ว 22/2560) ณ โรงเรียนภูเขียว โดยมีผู้บริหารและข้าราชการครู สหวิทยาเขตภูตะเภา - ทุ่งกะมัง จำนวน 150 คน เข้าร่วมการประชุม

    ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อชี้แจงขยายผลให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป

ภาพ นางบังอร ชมเกสร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Comments