สพม.30 จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

โพสต์14 พ.ค. 2561 21:18โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2561 21:19 ]

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ   ของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน            ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมวิทยากรแกนนำประจำจังหวัดในสังกัด และฝึกอบรมครูจากโรงเรียนในสังกัด เพื่อการขยายผลโดยวิทยากรแกนนำ โดยโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 จำนวน 200 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม จำนวน 150 คน)

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments