สพม.30 จัดโครงการ “พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”

โพสต์25 ก.ย. 2561 21:11โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 26 กันยายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดโครงการ “พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กิจกรรม : ขยายผลการสร้างข้อสอบอัตนัย โดยมีครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โรงเรียนละ 2 คน จำนวนรวม 74 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

2. เพื่อพัฒนารูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

     3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรสถานศึกษา เกี่ยวกับงานวัดผล


ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Comments