สพม.30 จัดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม การจัดอบรมหลักสูตร “การนำกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2559 สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2561”

โพสต์29 มิ.ย. 2561 00:37โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสยามริเวอร์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม การจัดอบรมหลักสูตร “การนำกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2559 สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2561” โดยมีนายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2559, เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการนิเทศ ติดตาม ให้การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามีระบบคุณภาพ และระบบการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้บริหารสถานศึกษา, ตัวแทนครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด สพม.30 โรงเรียนละ 5 คน จำนวน 200 คน เข้าร่วมการโครงการรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Comments