ประชุมโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง

โพสต์2 ก.ย. 2559 01:20โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เป็นประธานเปิดการประชุมโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        ตอนกลาง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

    ซึ่งมี นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม พร้อมกล่าวรายงานเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

    ทั้งนี้ได้รับความเมตตาวิทยากรในการบรรยาย ประกอบด้วย อ.พร้อม พรหมภู่ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. , นายโสภณ สุรโยธี ที่ปรึกษา อพ.สธ. และ นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. โดยมีบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน จ.ชัยภูมิ ที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 62 โรงเรียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงาน


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments