พิธีเปิดเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

โพสต์10 ต.ค. 2560 21:46โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ดร.อานันต์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1       ปีการศึกษา 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้ดำเนินโครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. เพื่อที่จะนำกระบวนการพัฒนานักเรียนไทยที่ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มาขยายผลให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกค่าย 1 ให้ได้รับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์ขยายผล สอวน. ทั้งสิ้น 102 ศูนย์ ซึ่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ก็เป็น 1 ใน 102 ศูนย์ดังกล่าว ในปีนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมา เป็นครั้งที่ 4 ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายเคมีโอลิมปิก ค่าย 1 ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ หลักสูตร ค่าย 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ มีจำนวน 35 คน ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 14 วัน คือ วันที่ 7 – 20 ตุลาคม 2560 วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น และการทดสอบ

ภาพ/ข้อมูล นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments