พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา (กีฬาโซนหุบเขา)

โพสต์12 ธ.ค. 2560 04:44โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 42 โดยมี               ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชน    มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดี และมีโอกาสแข่งขันกีฬากับต่างสถาบันการศึกษา  มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความสามัคคี  เป็นการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งนักกีฬา ครูผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

    การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 16 ธันวาคม 2560 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา       16 ชนิด และมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกสังกัดในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 47 โรงเรียน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีอุปการคุณในชุมชนและท้องถิ่น   อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ สนับสนุนคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา รวมไปถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทั้ง 37 แห่ง ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนจนสามารถทำให้การแข่งขันกีฬาฯ ดำเนินการไปด้วยดี

ภาพ นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางสาวอารยา ประยูรหาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments