โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

โพสต์22 มิ.ย. 2558 21:37โดยKrairoek Tunbet   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2558 19:28 ]
โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
วันที่ 18 -20 มิถุนายน 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายเสาริมสร้างทักษะดำรงชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้มีคุณลักษณที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ
ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม มีความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติดโดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเชิงลึกนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ให้ผู้เรียนเกิดมโนสำนึก รู้ผิดชอบ ชั่วดีมีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริงใช้กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ่มผู้เรียนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาตและลูกเสือชาวบ้านเพื่อให้เรียนรู้และยึกถือปฏิบัติ โดยจัดหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
1. ลูกเสือประชาธิปไตย
2. ลูกเสือคุณธรรม
3. ลูกเสือต้านยาเสพติด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงาน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานจากทุกภาคส่วน
ą
1.JPG
(136k)
Krairoek Tunbet,
22 มิ.ย. 2558 21:37
ą
10.JPG
(162k)
Krairoek Tunbet,
23 มิ.ย. 2558 18:31
ą
11.JPG
(153k)
Krairoek Tunbet,
22 มิ.ย. 2558 21:44
ą
9.JPG
(182k)
Krairoek Tunbet,
22 มิ.ย. 2558 21:44
Comments