โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559

โพสต์15 ก.ค. 2559 02:14โดยWirasinee Thuleechan

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30   ได้จัดโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ปี 2559  โดยการจัดค่ายนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  (STEM) โดยมี       นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  เป็นประธานในพิธี  และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้  จำนวน 12 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนเมืองพญาแล

2.โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

3.โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา

4.โรงเรียนสามหมอวิทยา

5.โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

6.โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

7.โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

8.โรงเรียนคูเมืองวิทยา

9.โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

10.โรงเรียนเทพสถิวิทยา

11.โรงเรียนคอนสวรรค์

12.โรงเรียนบบ้านแท่นวิทยา

   โดยมีการจัดค่ายระหว่างวันที่  15 - 16 กรกฎาคม  2559  ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ
Comments