การอบรมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์29 มิ.ย. 2558 04:19โดยAraya Prayoonhan
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดอบรมและพัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ระดับ ม.ต้น ณ. ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแล  และ ม.ปลาย  ณ. หอประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้จัดการอบรมและพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ รอง ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการอบรมและพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพัฒนา จำนวน 150 คน

          ในวันและเวลาเดียวกันนี้ ผอ.สพม.30 ก็ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการอบรมและพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ  หอประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 130 คน

          นายถวิล  มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้จัดการอบรมและพัฒนาฯในครั้งนี้ ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมและพัฒนาฯ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ทั้ง 2 ระดับ  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ เทคนิคการสอน เทคนิควิธีการจัดทำข้อสอบ มุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัด สพม.30 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

Comments