การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์22 ธ.ค. 2558 19:06โดยKrairoek Tunbet   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2558 19:24 ]
        การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 โดยมี            นายเถลิงศักดิ์  ศรีดี ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และคณะ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา      การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562

ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
      เพื่อนำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ     
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พิจารณาต่อไป
Comments