สอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

โพสต์26 มิ.ย. 2559 19:33โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด จำนวน 34 คน

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำวิจัยและจัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยเครื่องมือชนิดออนไลน์ ซึ่งบัดนี้กระบวนการได้ดำเนินการมาถึงขั้น Post Test และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยเครื่องมือการวิจัยชนิดแบบสอบถาม  จึงได้กำหนดการสอบวัด สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ขึ้น


รายงานช่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments