โรงเรียนภูพระวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โพสต์26 พ.ย. 2561 18:22โดยโรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30
                      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม มอบหมายให้ นางอรอนงค์ ใจรักษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมี นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทยา นายวงเดือน สารวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา            นายบรรจบ ศินิวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา และนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการกำกับติดตามในครั้งนี้    

                      

                      
                      
                      

      ทางโรงเรียนภูพระวิทยาคมขอขอบพระคุณ คำแนะนำ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษาต่อไป
Comments