โรงเรียนภูเขียว ตรวจสอบ-กลั่นกรอง ข้อมูลตาม ว21/2560 ของข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ช่วงเปลี่ยนผ่าน

โพสต์4 ก.ย. 2561 08:07โดยโรงเรียนภูเขียว สพม.30   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2561 08:23 ]

โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยใช้กระบวนการ Coaching ประกอบการตรวจสอบกลั่นกรอง ผ่าน Logbook ข้อมูลตาม ว21/2560 ของข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ช่วงเปลี่ยนผ่าน จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวเอมอร ผามี, นางสุภาพร ต้นกันยา นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี, นายปกาศิต คมคายและนางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์ 

 

อีกทั้งได้ต้อนรับข้าราชการครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้าศึกษาดูงาน :PLC แบบ Active Learning ด้วยบันได 5 ขั้น ในประเด็นการประเมินด้วย 13 ตัวชี้วัดตาม ว21/2560 ผ่าน logbook โดยมี ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว และนายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ให้การต้อนรับและร่วมเป็นวิทยากรผู้นำ PLC ในครั้งนี้ ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว 

 


  


กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน

Comments