โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โพสต์22 พ.ย. 2561 01:08โดยโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2561 01:11 ]

        เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์
พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.
2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)        โดยมีนายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยา และนางปรียารัตน์  ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการกำกับติดตามในครั้งนี้ 


                ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น โรงเรียนได้รับคำแนะนำ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษาต่อไป

                                            

                                                                                                               นางสาวรัญชิดา จันทราช

                                                                                                                    งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

                                                                                                                                                 รายงาน

Comments