โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์24 ส.ค. 2561 01:22โดยโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
>>>
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
>>> โดยมี นายประวิทย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในกิจกรรมมีการแสดง Science Show การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์ และมอบรางวัลการแต่งกายของคุณครู ในยุครัชกาลที่ มีการประกวดแฟนซีรีไซเคิล และมีการทดลองส่องกล้องดูเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 


>>>
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีกิจกรรม ดังนี้ ณ หอประชุมเทพชุมนุม โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
รายงานโดย... นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์

ภาพโดย... นายอนุวัฒน์  เทพวงค์
Comments