โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์19 ส.ค. 2561 05:23โดยโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2561 05:31 ]
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นำโดย นางสมคิด  วันดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และหลักนิติธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมจำนวน 55 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมเทพรวมใจ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายงานโดย... นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์

ภาพโดย... นายอนุวัฒน์  เทพวงศ์Comments