โรงเรียนละหานเจริญวิทยา กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 1/2561

โพสต์6 ก.ย. 2561 07:01โดยโรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม.30
        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนละหานเจริญวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561โดยมีนายบรรจบ ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารติสวโร            การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้นิมนต์พระทรงวุฒิ สุวุฑฒิโก มาเป็นพระวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับมารยาทไทย ธรรมะเพื่อการพัฒนาการศึกษา หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา รวมถึงพานักเรียนทำกิจกรรมสันทนาการและฝึกปฏิบัติการทำสมาธิ ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติตรงด้วยตนเอง  ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี คิดดี ทำดี  ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น  รวมถึงเป็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน  เคารพในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ชัยวัฒน์   ผ่องพันธุ์    รายงาน
Comments