โรงเรียนละหานเจริญวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ก.ย. 2561 02:13โดยโรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม.30
             เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนละหานเจริญวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน (Classroom meeting) ประจำปีการศึกษา 1/2561 ณ อาคารติสวโร โดยมี  นายบรรจบ ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน


        ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนด้านต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้ แนวปฏิบัติ การดูแลส่งเสริมบุตรหลานของตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแก่ผู้ปกครองนักเรียน หลังจากนั้นจึงให้ผู้ปกครองเข้าพบครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเพื่อทราบข้อมูลต่างๆของบุตรหลาน ได้แก่ ความก้าวหน้าด้านการเรียน พฤติกรรมในโรงเรียน รวมถึงผลงาน รางวัล กิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนเข้าร่วม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานของตน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะการดำเนินชีวิตต่อไป




                                                                                                                                                         ชัยวัฒน์ ผ่องพันธุ์    รายงาน
Comments