โรงเรียนชีลองวิทยา รับการนิเทศติดตามผลโครงการพัฒนาครูฯ (Boot Camp)

โพสต์5 ก.ย. 2561 21:43โดยโรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30
โรงเรียนชีลองวิทยา รับการนิเทศติดตามผลโครงการพัฒนาครูฯ 
(Boot Camp)

            เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชีลองวิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม, นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ และนางวนิชา ประยูรพันธ์ เพื่อนิเทศติดตามและขยายผลครูที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยนางสาวสิณิภัค นวลศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องเรียนโรงเรียนชีลองวิทยา จ.ชัยภูมิ

Comments