โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์10 ส.ค. 2561 05:40โดยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30

    “12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ” วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีคือ “วันแม่แห่งชาติ” เป็นวันที่มี ความหมายและมีความสําคัญยิ่งต่อประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อที่จะได้ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงเป็นพระแม่ แห่งชาติและเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสุดจะหาสิ่งใดมา เปรียบพรรณนาได้ในพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติเสียสละความสุขส่วน พระองค์ เพื่อทําหน้าที่สมเด็จแม่แห่งชาติผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐใต้ฝ่า ละอองธุลีพระบาทได้ตรากตรําพระวรกายบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อย ใหญ่ทรงส่งเสริมอาชีพและด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดารทรงสนับสนุนให้ พสกนิกรมีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมโดยจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษได้พระราชทานโครงการพระราชดําริอันทรงคุณค่าทรงห่วงใยในงานอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยมีการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมปลูกป่าขึ้นใหม่ และทรงเผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยทั้งด้านวัตถุ และจิตใจความมีคุณธรรม
นางแวดดาว ภูน้อย แม่ตัวอย่างห้อง ม.6/6 ที่เข้าร่วมงานกล่าวว่า หลักในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ได้รับผิดชอบการงานที่ทำให้ดีที่สุด สอนให้เป็นคนดี มีจิตใจอ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น ไม่รังแกผู้อื่น ความภูมิใจในตัวบุตร เป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่ ไม่ทำให้พ่อแม่เสียชื่อเสียง มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นคนดีของพ่อแม่
นางสดใส โพธิ์ชัยภูมิ แม่ตัวอย่างห้อง ม.4/11 กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูบุตร อบรมให้ลูกเป็นคนดี เอาใจใส่ดูแลสม่ำเสมอว่าลูกจะคิดอะไร ชอบอะไร เราก็ส่งเสริมลูก ความภูมิใจ ภาคภูมิใจมากที่ลูกเป็นคนดี ขยัน อดทนและเอาใจใส่งานที่รออยู่ข้างหน้า

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก >> ที่นี่ <<
รายงาน : สิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ
ภาพข่าว   : วสันต์  เสี้ยมแหลม 
Comments