ผู้อำนวยการ สพม.30 มอบหมายให้ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบAMSS++และSMSS

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:13โดยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 01:00 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดำเนินการจัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 
ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน

AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)

โดยมีวิทยากร นายชาตรี  ทวีนาท ผอ.DLIT สพม.30 และนายพงศธร  ซุยสี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สพม. 30 
 

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้ส่งบุคคลากรนายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ และนายวีระวุฒิ  จันทร์มนตรี เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพม. 30 จำนวน 37 โรงเรียนส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม สพม. 30 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561
คลิก >>ที่นี้<<เพื่อรับชมภาพทั้งหมดComments