นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผอ.โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารได้มอบหมาย นายทินกรณ์ วิปัสสา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการฯ จัดโดย สพม.30

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:17โดยโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 01:22 ]
            สพม.30 ได้จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม  2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 โดยมี ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต30 มาเป็นประธาน กล่าวเปิดการจัดอบรมดังกล่าว 

           ในการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร นายสิทธิพร  บำเพ็ญเพียร ได้มอบหมายให้ นายทินกรณ์  วิปัสสา ครูฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารได้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

            ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรมาให้ความรู้ คือ นายชาตรี  ทวีนาท ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญ ด้านการถ่ายภาพและนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ ของ สพม.30 นอกจากนั้นยังมีวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านการจัดการหัวข้อข่าวต่าง ๆ คือ นายบรรหาญ  เจ็กนอก  นายอภิชาติ  ป้องสีดา    

            ผลจากการอบรมนี้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการจัดนำเสนอข่าวสารของทางโรงเรียน โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สพม.30 ซึ่งได้ออกแบบไว้สำหรับโรงเรียนในสังกัด ขอขอบคุณมายัง สพม.30 ผู้จัดอบรมในครั้งนี้

รายงาน : นายทินกรณ์  วิปัสสา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Comments