ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา มอบหมายให้ นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต เข้าร่วมอบรมโครงการ AMSS++ (Smart Area) และ SMSS (Smart School)

โพสต์4 ส.ค. 2561 23:51โดยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.30

นายทรงวุฒิ  ขวาไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  ได้มอบหมายให้  นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต  ครู  ชำนาญการ  เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานAMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)  ระหว่างวันที่  4 – 5  สิงหาคม  2561  ณ  ห้องประชุมชั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  ซึ่งมี  ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  เป็นประธานการอบรม และนายสิงศักดิ์  แก้งคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  เป็นผู้กล่าวรายงาน


สืบเนื่องจากที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดำเนินการ            จัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สพม.30  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนา ประกอบไปด้วย               

1) บุคลากรในสำนักงาน สพม.30 จำนวน 20 คน

2)บุคลากรสถานศึกษาในสังกัด     จำนวน 37 คน  และ  คณะทำงาน จำนวน 13 คน  รวมทั้งสิ้น 70 คน


                ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ    เขต 3 และวิทยากรจากสถานศึกษาในสังกัด สพม.30 อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้และสามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและสถานศึกษาได้


                                                                                                                                                            นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต  ภาพ/ข่าว

Comments