เปิดแล้ว “เขาเขียวเกมส์” กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว ปลูกฝังนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

โพสต์15 ส.ค. 2561 06:52โดยโรงเรียนภูเขียว สพม.30   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2561 08:10 ]


    โรงเรียนภูเขียว จัดพิธีเปิดยิ่งใหญ่ “เขาเขียวเกมส์” กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากพ่อเมืองภูเขียว เป็นประธานในพิธี

    โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดกีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว “เขาเขียวเกมส์” ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เกิดทักษะทางการกีฬา  ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน  ครูและผู้ปกครอง ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิด

    นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์  กล่าวว่า “มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว เขาเขียวเกมส์” ครั้งที่ 68 ในวันนี้ การแข่งขันในครั้งนี้นับว่าเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย” 

    นอกจากนี้ นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์  ยังกล่าวขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนโรงเรียนภูเขียว เขาเขียวเกมส์” ครั้งที่ 68 ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเขียว ที่อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและการจราจร ขอบคุณโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่คอยดูแลปฐมพยาบาล ขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคณะสีที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน


    นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กล่าวว่า โรงเรียนภูเขียวตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนด้านทักษะการเล่นกีฬา และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึงทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  อันเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา


    นายดุสิต เพชรล้ำ พร้อมครอบครัว ได้เป็นผู้แทนมอบลำโพงพร้อมสายสัญญาณ จำนวน 18 ชุด จำนวนเงิน 90,000 บาท  จากสวนน้ำโปรแหวน โดยคุณพรอนงค์ เพชรล้ำ เพื่อติดตั้งภายในอาคารโดม “เตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว โดยมี นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมคณะผู้บริหารรับมอบลำโพงพร้อมสายสัญญาณในครั้งนี้


    นอกจากนี้ภายในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดของนักเรียนและคณะครูทั้ง 6 คณะสี การแสดงฟ้อนรำจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักกีฬาวิ่งคบเพลิงในปีนี้ได้แก่ นางสังวาลย์ นาถวิล ครู ชำนาญการพิเศษ และ นายรังสรรค์ ไพศาลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ  นักกีฬาอาวุโส ได้แก่ นายเจริญ พรมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ  โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  


กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด รายงาน
Comments