นายวงเดือน สารวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรีนนหนองบัวบานวิทยา มอบหมาย นางชุลีพร สังข์ทอง เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:00โดยโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม.30

นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30 เปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)       ระหว่างวันที่   4 5 สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30  ตามนโยบายของ สพฐ.           
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School  ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง   อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ 

ขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมพัฒนาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบราชการให้มากที่สุด

                                    

 
  
  


                                                                                            นางชุลีพร สังข์ทอง รายงาน
 
Comments