นายบรรจบ ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา มอบหมายตัวแทนเข้าร่วมอบรม AMSS++ //SMSS

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:36โดยโรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม.30

 วันที่ 4 – 5  สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++(Smart Area) การบริหารจัดการศึกษา SMSS (Smart School) และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์องค์กรเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เป็นประธานในพิธี และคณะครูจากสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง

                                                                                                                                                                        นายชัยวัฒน์ ผ่องพันธ์ุ     ภาพ/ข่าว
Comments