กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม รับการนิเทศติดตามและขยายผลครูที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูฯ (Boot Camp)

โพสต์30 ส.ค. 2561 19:07โดยโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2561 19:11 ]

>>> โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำโดย นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายกรเก่ง  กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ และนางวนิชา  ประยูรพันธ์ ศึกษานิเทศก์


>>> เพื่อนิเทศติดตามและขยายผลครูที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดย นางสาวเสาวภา  เกียรติชัยภูมิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Vocabulary เรื่อง My dishes ซึ่งใช้การทำงานแบบ group work และ pair work เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มีการนำสื่อ Flash cards Picture cards และ Application Kahoot มาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน จากการจัดกิจกรรมทำให้ผู้เรียนสามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนประกอบ (Ingredients) ในการทำอาหารได้ ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รายงานโดย... นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
ภาพโดย... นายอนุวัฒน์  เทพวงค์

Comments